Programovatelný logický automat

(z anglického Programmable Logic Controller) v praxi se již zažil standardní termín PLC.
Jedná se o průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase.
Hlavní rozdíl mezi standardním PC a PLC automatem je, že program je vykonáván v přesných časových cyklech, tedy cyklicky a také tím, že periferie jsou přizpůsobeny technologickým procesům.
Doposud se tedy PLC systémy nejčastěji využívaly k automatickému měření a regulaci a pro řízení strojů nebo výrobních linek v továrnách, tedy automatizaci výroby.
Vzhledem k vlastnostem našeho produktu můžeme mluvit o PLC s měřicími funkcemi.
Pomocí SW Multiprog lze automat programovat a s roustoucí měrou digitalizace se jejich využití a množství aplikací značně rozšiřují.
Jednou z našich služeb je práve programování dle vašich požadavků a plikace.
Pro případné zájemce pořádáme Vzdělávací kurzy s popisem a příklady programování našeho PLC systému OMC 8000.

Pro řadu PLC OMC 8000 byla zvolena modulová architektura.
Jádrem PLC je hlavní modul, ke kterému lze připojovat rozšiřující
moduly až do počtu 31. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti
nebo vzdáleně. Mezi nejvzdálenějšími moduly tak může být
vzdálenost až 40 m, pokud tato vzdálenost nedostačuje nebo
je potřeba větší výpočetní nebo komunikační výkon (rozdělení
programů do více PLC) je možno použít téměř na libovolnou
vzdálenost, spojení hlavních modulů pomocí UDP přes linku
ETHERNET.
Komunikace mezi moduly je zajištěna linkou CAN. Se zrůstajícím
počtem modulů je však třeba počítat I se vzrůstajícími nároky na komunikaci s nimi.
Hlavní modul může být napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje
3 digitální vstupy, které reagují na úroveň napájecího napětí,
6 univerzálních vstupů se společnou zemní svorkou, které jsou
izolovány od výstupů a napájení.
Analogové vstupy umožňují připojení těchto signálů:
• analogový, napěťový do 30 V
• analogový, proudový do 20 mA
• analogový, odporový do 3,9 kΩ
• analogový, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000
• analogový, T/C - B, E, J, K, L, N, R, S, T, XK
• analogový, KTY81-2xx
• impulzní do 30 V
• impulzní – kontankt, NPN otevřený kolektor
• impulzní – 2x inkrementální snímač

Univerzání vstupy mohou být též zapojeny jako dva plné
kvadraturní vratné čítače pro inkrementální snímače – dva
pulzní signály posunuté o 90° elektrických + nulovací impulz.
Jeden pár analogových vstupů může být použit i jako datový
výstup RS 485 pro komunikaci s dalšími zařízeními, jnapř.
numerický nebo textový displej, jednoduchý operátorský panel,
panelové zobrazovače a podobně.
VÝHODY PRO OMC 8000
• modulová architektura s možností připojení až 31 modulů
• barevný TFT displej poskytuje informaci o stavu celého systému
• ETHERNET 100Base, MODBUS TCP/IP
• WEB Server
• záznam dat na microSD kartu s volitelným časovým razítkem pro
   následnou analýzu (např. pro sledování trendů, stavu I/O, alarmů, ...)
• univerzalita vstupů (digitální, analogové, frekvenční, datové)
• dva vstupy pro IRC snímače (500 kHz) nebo šest vstupů
PNP/NPN/kontakt (50 kHz)
• pět releových nebo OC výstupů
• analogový výstup
• slot pro micro SD kartu pro přenos programů a záznam
   naměřených dat
• online editace umožňující ladění programu
• programování je v souladu s normou EN 61131-3