OMU 408UNI

OMU 408UNI

4 místná 8 KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

OMU 408UNI je 8kanálová měřicí ústředna navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování její příznivé ceny. Multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovými 24 bitovými sigma-delta převodníky, které přístroji zaručují vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
Velkou předností přístroje je vzhledem k vysoké rychlosti vzorkování na jednotlivých kanálech, možnost vyhodnocovat všechny měřicí vstupy současně.

  • 4 místné programovatelné zobrazení
  • multifunkční vstup (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  • digitální filtry, tára, linearizace
  • velikost DIN 96 x 48 mm
  • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

  • komparátory

  • datový výstup

  • analogový výstup

  • záznam naměřených hodnot

 

Vstup
*
Počet vstupů
4 vstupy
8 vstupů
DC
Rozsah
volitelný v menu
±60 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±150 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±300 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±1200 mV
> 100 MOhm
Vstup U
PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
< 400 mV
Vstup I
4…20 mA
< 400 mV
Vstup I
±2 V
1 MOhm
Vstup U
±5 V
1 MOhm
Vstup U
±10 V
1 MOhm
Vstup U
±40 V
1 MOhm
Vstup U
OHM
Rozsah
volitelný v menu
0…100 Ohm
0…1 kOhm
0…10 kOhm
0…100 kOhm
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
RTD
Typ
volitelný v menu
EU > 100/500/1 000 Ohm s 3 850 ppm/°C
-50°…450°C
RU > 50 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…1 100°C
RU > 100 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…450°C
US > 100 Ohm s 3 920 ppm/°C
-50°…450°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Ni
Typ
volitelný v menu
Ni 1 000/10 000 s 5 000 ppm/°C
-50°…250°C
Ni 1 000/10 000 s 6 180 ppm/°C
-50°…250°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Cu
Typ
volitelný v menu
Cu 50/100 s 4 260 ppm/°C
-50°…200°C
Cu 50/100 s 4 280 ppm/°C
-200°…200°C
T/C
Typ
volitelný v menu
J (Fe-CuNi)
-200°…900°C
K (NiCr-Ni)
-200°…1 300°C
T (Cu-CuNi)
-200°…400°C
E (NiCr-CuNi)
-200°…690°C
B (PtRh30-PtRh6)
300°…1 820°C
S (PtRh10-Pt)
-50°…1 760°C
R (Pt13Rh-Pt)
-50°…1 740°C
N (Omegalloy)
-200°…1 300°C
L (Fe-CuNi)
-200°…900°C
DU
Rozsah
Nastavení se provede ve dvou krocích:
1.
nastavení číselné hodnoty pro počátek a konec rozsahu potenciometru
2.
kalibrace pozice jezdce pro počátek a konec dráhy potenciometru
Napájení potenciometru
2 VDC/6 mA, odpor potenciometru > 500 Ohm
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF
Bez funkce
HOLD
Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
BLOK.K.
Blokování tlačítek na předním panelu
TARA x
Aktivace Táry pro kanál A - H
TAR.VSE
Aktivace Táry pro všechny kanály
TAR.AKT
Aktivace Táry pro aktuální kanály
NUL. T.x
Nulování Táry pro kanál A - H
N.T. VSE
Nulování Táry na všech kanálech
N.T. AKT.
Nulování Táry na aktuálním kanálu
NUL. M.M.
Nulování Min/Max. hodnoty
ULOZ
Aktivace záznamu dat (rozšíření RTC/FAST)
NUL. PA.
Nulování paměti (rozšíření RTC/FAST)
PREP.
Postupné nebo BCD přepínání kanálů
Zobrazení
Rozsah displeje
-99999…999999, jednobarevné 14segmentové LED
Pomocný displej
99, jednobarevné 14segmentové LED
9, jednobarevné 7segmentové LED
Výška displeje
14 mm
Barva displeje
červená, zelená
Signalizační LED
T
Tára (zelená)
M
Min./Max. hodnota (zelená)
Popis
na pomocném displeji
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan x
Hodnota z kanálu A - H
Fil. x
Hodnota z kanálu A - H po úpravě digitálním filtrem
Mat. Fn.
Hodnota matematické funkce
Max.
Maximální hodnota
Min.
Minimální hodnota
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá a nastavuje pěti tlačítky umístěnými na předním panelu
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT
Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI
Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER
Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
ZAKAZ
tlačítko je bez funkce
NUL. M.M.
Nulování Min/Max hodnoty
NUL. T.x
Nulování Táry - pro Kanál A - H
NUL.VSE
Nulování Táry - pro všechny kanály
NUL.AKT
Nulování Táry - pro aktuální kanál
MENU
Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H.
Dočasné zobrazení vybraných hodnot
TARA x
Aktivace funkce Tára - pro Kanál A - H
TAR.VSE
Aktivace funkce Tára - pro všechny kanály
TAR.AKT
Aktivace funkce Tára - pro aktuální kanál
PREP. 1
Přepínání kanálů na displeji - nahoru
PREP. -1
Přepínání kanálů na displeji - dolů
ULOZ
Start záznamu naměřených dat do paměti přístroje
NUL. PA.
Nulování paměti naměřených dat
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,02 % z rozsahu + 1 digit
(pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
Přesnost měření st. konce
±1,5°C
Rychlost měření
0,1…40 měření/s
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms)
Rozlišení (RTD, T/C)
1°C, 0,1°C
Kompenzace vedení (RTD, OHM)
< 30 Ohm
Kompenzace st. konce
nastavitelná -20°…99°C, automatická
Linearizace
lineární interpolací v 256 bodech a 8 tabulkách (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr
z 2…100 měření
plovoucí průměr
z 2…30 měření
exponenciální průměr
z 2…100 měření
zaokrouhlení
nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Funkce
Min/max hodnota
registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára
určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Pevná tára
pevně přednastavená tára
Špičková hodnota
na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, mocnina, sin x
Matematické operace mezi vstupy
součet, rozdíl, součin a podíl
Záznam hodnot
Záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC
perioda - 1 s…1 den, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů, 15 ppm/°C
FAST
40 záznamů/s, hodnota displeje, < 8k údajů
Nelze v kombinaci s datovým výstupem MODBUS
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze
mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do
interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka
perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Klidový stav relé
rozepnutý nebo sepnutý - nastavitelný v menu
Výstup
4x nebo 8x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
TK
15 ppm/°C
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,0 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 6,7 W/7 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Mechanické vlastnosti
Materiál
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměr
96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu
90,5 x 45 mm (š x v)
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje
670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN
300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1
Seismická způsobilost
ČSN IEC 980: 1993, čl.6
Validace SW
Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226, skupina B, C
Vysvětlivky

*ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

Obrázky
Rozměry a instalace
Připojení
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OMU 408UNI-??????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Počet vstupů
Nezáleží
?
Nezáleží
?
4 vstupy
0
8 vstupů
1
Komparátory
Nezáleží
?
Nezáleží
?
žádné
0
4x relé (spínací)
1
8x relé (spínací)
2
Výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
žádný
0
Analogový
1
RS 232
2
RS 485
3
PROFIBUS
4
Záznam dat
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RTC + data
1
Rychlá data
2
Barva displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená
1
zelená
2
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standard
00
ASE ZVN - bez varistorů na relé
02
Vybraná kombinace je neplatná
Alternativy skladem
OMU 408UNI-000101-00Skladem < 5 ks
OMU 408UNI-111301-00Skladem < 5 ks
OMU 408UNI-111411-00Skladem < 5 ks

Katalogové listy

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
Datasheet OMU408UNI
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2020.1
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
PDF
2016.1 csStáhnout
Katalogový list OMU408UNI
PDF
2005.1 csStáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2006.2
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
PDF
2007.1 csStáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2008.1
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
PDF
2009.1 csStáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2010.1
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
PDF
2012.1 csStáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2013.2
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2014.1
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2014.2
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2015.1
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2017.1
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2019.1
Stáhnout
Katalogový list OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
Datasheet OMU408UNI
PDF
2012.2
Stáhnout
Datasheet OMU408UNI
PDF
2005.2 ruStáhnout
Datasheet OMU408UNI
PDF
2013.1 ruStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Firmware

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OMU408ADC 68-002
HEX
2018 xxStáhnout
OMU408UNI 68-003
HEX
2019 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Software

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xxStáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

CAD

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM Krabicka
DWG
2014 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.

OM Link - Basic

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.