OMB 452UNI

OMB 452UNI

UNIVERZÁLNÍ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ - 50 LED s displejem

Modelová řada OMB 452 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové zobrazovače s pomocným displejem a nastavitelnou LCD stupnicí. Přístroje jsou navrženy jako rozměrová náhrada přístrojů ZEPAKOMP.
Typ OMB 452UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

  • vodorovný bargraf - 50 LED s displejem a LCD stupnicí
  • multifunkční vstup (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  • digitální filtry, tára, linearizace
  • velikost DIN 160 x 80 mm
  • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

  • komparátory

  • datový výstup

  • analogový výstup

  • záznam naměřených hodnot

 

Zobrazení
Rozsah displeje
2x 50 LED
horní řada zobrazuje vstupní hodnotu, dolní nastavené meze
Barva sloupce
červená/zelená/oranžová
Výška displeje
14 mm
Barva displeje
červená, zelená
Stupnice
LCD podsvětlená a volně programovatelná
Signalizační LED
T
Tára (zelená)
M
Min./Max. hodnota (zelená)
A, B, C, D
Kanály A, B, C, D (oranžová)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan A
Hodnota z kanálu A
Fil. A
Hodnota z kanálu A po úpravě digitálním filtrem
Mat. Fn.
Hodnota matematické funkce
Max.
Maximální hodnota
Min.
Minimální hodnota
Vstup
DC
Rozsah
volitelný v menu
±60 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±150 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±300 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±1200 mV
> 100 MOhm
Vstup U
PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
< 400 mV
Vstup I
4…20 mA
< 400 mV
Vstup I
±2 V
1 MOhm
Vstup U
±5 V
1 MOhm
Vstup U
±10 V
1 MOhm
Vstup U
±40 V
1 MOhm
Vstup U
OHM
Rozsah
volitelný v menu s automatickou změnou rozsahu
0…100 Ohm
0…1 kOhm
0…10 kOhm
0…100 kOhm
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
RTD
Typ
volitelný v menu
EU > 100/500/1 000 Ohm s 3 850 ppm/°C
-50°…450°C
RU > 50 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…1 100°C
RU > 100 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…450°C
US > 100 Ohm s 3 920 ppm/°C
-50°…450°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Ni
Typ
volitelný v menu
Ni 1 000/10 000 s 5 000 ppm/°C
-50°…250°C
Ni 1 000/10 000 s 6 180 ppm/°C
-50°…250°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Cu
Typ
volitelný v menu
Cu 50/100 s 4 260 ppm/°C
-50°…200°C
Cu 50/100 s 4 280 ppm/°C
-200°…200°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
T/C
Typ
volitelný v menu
J (Fe-CuNi)
-200°…900°C
K (NiCr-Ni)
-200°…1 300°C
T (Cu-CuNi)
-200°…400°C
E (NiCr-CuNi)
-200°…690°C
B (PtRh30-PtRh6)
300°…1 820°C
S (PtRh10-Pt)
-50°…1 760°C
R (Pt13Rh-Pt)
-50°…1 740°C
N (Omegalloy)
-200°…1 300°C
L (Fe-CuNi)
-200°…900°C
DU
Rozsah
Nastavení se provede ve dvou krocích:
1.
nastavení číselné hodnoty pro počátek a konec rozsahu potenciometru
2.
kalibrace pozice jezdce pro počátek a konec dráhy potenciometru
Napájení potenciometru
2 VDC/6 mA, odpor potenciometru > 500 Ohm
Rozšíření "A" DC
Rozsah
volitelný v menu
±0,1 A
<300 mV
Vstup I
±0,25 A
<300 mV
Vstup I
±0,5 A
<300 mV
Vstup I
±1 A
<30 mV
Vstup I
±5 A
<160 mV
Vstup I
±100 V
20 MOhm
Vstup U
±250 V
20 MOhm
Vstup U
±500 V
20 MOhm
Vstup U
Rozšíření "B" 3x PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
<400 mV
Vstup 2, 3, 4 - I
4…20 mA
<400 mV
Vstup 2, 3, 4 - I
±2 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±5 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±10 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±40 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF
Bez funkce
HOLD
Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
LOCK
Blokování tlačítek na předním panelu
BLOK.K.
Blokování tlačítek na předním panelu
B.HESL.
Blokování přístupu no menu LIGHT/PROFI
TARA
Aktivace Táry
NUL. TA.
Nulování Táry
NUL. M.M.
Nulování Min/Max. hodnoty
ULOZ
Aktivace záznamu dat (rozšíření RTC/FAST)
NUL. PA.
Nulování paměti (rozšíření RTC/FAST)
KAN. A
Zobrazení hodnoty "Kanál A"
MAT. FN.
Zobrazení hodnoty "Matematická funkce"
PREP.
Postupné nebo BCD přepínání kanálů
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá i nastavuje dvěma tlačítky a točítkem umístěným na předním panelu
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT
Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI
Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER
Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
NUL. M.M.
Nulování Min/Max hodnoty
NUL. TA.
Nulování Táry
MENU
Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H.
Dočasné zobrazení vybraných hodnot
TARA
Aktivace funkce Tára
PREP. 1
Přepínání kanálů na displeji
ULOZ
Start záznamu naměřených dat do paměti přístroje
NUL. PA.
Nulování paměti naměřených dat
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,1 % z rozsahu + 1 digit
±0,15 % z rozsahu + 1 digit (RTD, T/C)
(pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
Přesnost měření st. konce
±1,5°C
Rychlost měření
0,1…40 měření/s
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms) - ne pro > 250 V a 5 A
Rozlišení (RTD, T/C)
1°C, 0,1°C, 0,01°C
Kompenzace vedení (RTD, OHM)
< 30 Ohm
Kompenzace st. konce
nastavitelná -20°…99°C, automatická
Linearizace
lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr
z 2…100 měření
plovoucí průměr
z 2…30 měření
exponenciální průměr
z 2…100 měření
zaokrouhlení
nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Funkce
Min/max hodnota
registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára
určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota
na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, mocnina
Matematické operace mezi vstupy
součet a podíl
Záznam hodnot
Záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC
perioda - 1 s…1 den, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů, 15 ppm/°C
FAST
40 záznamů/s, hodnota displeje, < 8k údajů
Nelze v kombinaci s datovým výstupem MODBUS
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze
mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do
interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka
perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Klidový stav relé
rozepnutý nebo sepnutý - nastavitelný v menu
Výstup
1x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
3x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
4x relé, přepínací kontakt (250 VAC/50 VDC, 3 A)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
4x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
TK
15 ppm/°C
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V, 1 000 Ohm/24 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,0 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 16 W/16 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Mechanické vlastnosti
Materiál
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměr
160 x 80 x 80 mm (š x v x h)
Otvor do panelu
150 x 70 mm (š x v)
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje
670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN
300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1
Seismická způsobilost
ČSN IEC 980: 1993, čl.6
Validace SW
Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226, skupina B, C
Vysvětlivky

*ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

Obrázky
Rozměry a instalace
Připojení
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OMB 452UNI-????????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Rozšíření
Nezáleží
?
Nezáleží
?
standard
0
0...0,1/0,25/0,5/2/5A 100/250/500V)
A
3x Monitor procesů
B
na přání
Z
Komparátory
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé (přepínací)
1
2x relé (přepínací)
2
3x relé (přepínací)
3
4x relé (přepínací)
4
2x otevřený kolektor
5
4x otevřený kolektor
6
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
7
2x bistabilní relé
A
4x bistabilní relé
B
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano (500 Ohm/12 V)
1
ano (1 kOhm/24 V)
2
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RS 232
1
RS 485
2
MODBUS
3
PROFIBUS
4
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Sběr dat
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RTC + data
1
Rychlá data
2
Barva displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená
1
zelená
2
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standard
00
Vybraná kombinace je neplatná
Alternativy skladem
OMB 452UNI-10002111-00Skladem < 5 ks

Firmware

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OMB452UNI-A 77-500
HEX
2015 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Software

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xxStáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

CAD

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OMB452
DWG
2016 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.

OM Link - Basic

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.