Můstky - I

Při měření stále řešíme podobné problémy: to, co měříme, bývá často moc velké nebo moc malé a my si musíme nějak pomoci, abychom dosáhli možnosti měřit. Jednou z cest je měření s pomocí obvodů zvaných můstkové.

Definice
Do kategorie můstků patří kromě těch elektrotechnických také můstkové zesilovače (audiotechnika), usměrňovací diodové můstky a dokonce i rozbočovací můstky (kabeláž) avlastně i zubní můstky ale vtomto článku se omezíme na můstkové zapojení vměření.Účelem můstku je zjišťovat neznámou impedanci na místě jedné znich. Přitom obvykle jedna impedance je proměnlivá, aby se můstek vyrovnal. V tom případě měřidlo v úhlopříčce obvodu neukazuje žádnou výchylku, protože větvemi obvodu teče stejný proud. Měření je přesné, ale vyhovuje pouze pro úzký rozsah hodnot (záleží na součástkách v můstku). Společným znakem je napájení, které je připojeno kjedné úhlopříčce můstku azpůsob indikace. Indikátor, většinou citlivý galvanoměr s nulou uprostřed se zapojí k druhé úhlopříčce můstku. Vyvažování se provádí nejčastěji přesným proměnným rezistorem nejlépe dekádou.Můstky se používají kpřesnému měření elektrických veličin – kapacity, odporu nebo indukčnosti. Měření můstkovými metodami se zakládá na dosažení rovnováhy mezi větvemi můstku. Tato rovnováha se zjišťuje galvanometrem, zapojeným mezi protilehlými uzly. Na opačných uzlech je pak připojeno střídavé nebo stejnosměrné napájení podle měřené veličiny: pro kapacitu aindukčnost střídavé, pro odpory stejnosměrné i střídavé, lepší je však stejnosměrné. Společným zna-kem je napájení, které je připojeno kjedné úhlopříčce můstku, izpůsob indikace: indikátor se zapojí kdruhé úhlopříčce, vyvažování větví je stejné, pomocí proměnného re-zistoru zapojeného jako reostat.Ke každému typu můstku náleží také teoretická část, která je obvykle rozsáhlá a přesahuje možnosti těchto článků. Podrobnosti a teorii lze nalézt na odkazech v závěru článku.

Typy můstků
Stejnosměrné
Pro měření odporu a pro napětí obvykle 5 až 10 V.Wheatstoneův můstek – používá se k mě-ření malých hodnot odporu. Thomsonův můstek – používá se k měření velmi malých hodnot odporu.
Střídavé
Pro měření odporu, kapacity, indukčnosti, ztrátového činitele. Napětí je obvykle 1 až 5 V, frekvence 5 až 100 kHz. De Sautyho můstek – používá se k měření kapacity. Scheringův můstek – používá se k měření kapacity. Careyho - Fosterův můstek – používá se k měření malých odporů. Wienův můstek – používá se k měření kapacity. Campbellův můstek – používá se kměře-ní indukčnosti nebo kapacity. Maxwellův můstek – používá se k měření indukčnosti nebo kapacity. Owenův můstek – používá se k měření indukčnosti. Hayův můstek – používá se k měření velkých indukčností. Andersonův můstek – používá se k přesným měřením indukčnosti.
Impulzové – více můstků, jedna aparatura, přepínač.
Vyvážené – kompenzujeme rezistorem na 0 (kompenzační).
Nevyvážené – měříme velikost rozvážení můstku.

Pokračování článku v časopise Elektro 5/2021 str. 58

Datum: 
Úterý, 1. Červen 2021